ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Found 3 results
Filters: Author is ณัฐกร อินทรวิชะ  [Clear All Filters]
2561
ณัฐกร อินทรวิชะ, "The Development of Microbial Fuel Cells (MFCs) by Haplusterts Soil (Samo - Thod Series)", 8th International Conference on Future Environment and Energy (ICFEE 2018), vol. 150, Phuket, Thailand, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, pp. 1-6, 22 May 2018, 2561.
ศักดิ์ศรี รักไทย, "Electricity Generation and Community Wastewater Treatment by Microbial Fuel Cells (MFCs)", 8th International Conference on Future Environment and Energy (ICFEE 2018), vol. 150, Phuket, Thailand, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, pp. 1-8, 22 May 2018, 2561.
อาภาพงศ์ ชั่งจันทร์, "Thermal Conductivity in Soil: Theoretical Approach by 3D Infinite Resistance Grid Model", 8th International Conference on Future Environment and Energy (ICFEE 2018), vol. 150, Phuket, Thailand, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, pp. 1-6, 22 May 2018, 2561.