ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Found 12 results
Filters: Author is อาภาพงศ์ ชั่งจันทร์  [Clear All Filters]
2561
ณัฐกร อินทรวิชะ, "The Development of Microbial Fuel Cells (MFCs) by Haplusterts Soil (Samo - Thod Series)", 8th International Conference on Future Environment and Energy (ICFEE 2018), vol. 150, Phuket, Thailand, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, pp. 1-6, 22 May 2018, 2561.
ศักดิ์ศรี รักไทย, "Electricity Generation and Community Wastewater Treatment by Microbial Fuel Cells (MFCs)", 8th International Conference on Future Environment and Energy (ICFEE 2018), vol. 150, Phuket, Thailand, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, pp. 1-8, 22 May 2018, 2561.
อาภาพงศ์ ชั่งจันทร์, "Thermal Conductivity in Soil: Theoretical Approach by 3D Infinite Resistance Grid Model", 8th International Conference on Future Environment and Energy (ICFEE 2018), vol. 150, Phuket, Thailand, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, pp. 1-6, 22 May 2018, 2561.
2556
อาภาพงศ์ ชั่งจันทร์, "Critical temperature of magnetic superconductors by two-band Ginzburg-Landau approach", Songklanakarin Journal of Science and Technology, vol. 35, issue 5, October 2013, 2556.
"London Penetration Depthin λ(T) in Type 1.5 Superconductor by Ginzburg-Landau Approach", Advanced Materials Research, vol. 770, pp. 291-294, September 2013, 2556.
2554
อาภาพงศ์ ชั่งจันทร์, "The critical magnetic field of anisotropic two-band magnetic superconductors", Solid State Communications, vol. 151, issue 14-15, pp. 988-992, July–August 2011, 2554.
อาภาพงศ์ ชั่งจันทร์, "Critical magnetic field ratio of anisotropic magnetic superconductors", Physica C: Superconductivity, vol. 471, issue 1–2, pp. 23-25, January 2011, 2554.