ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Found 149 results
2556
ศิริพรรณ โสภณเสถียร, "การทดลองเลี้ยงเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าบนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (เปลือกกล้วยหอม)", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 3, issue 6, เมษายน 2556.
บุญเรือง วังศิลาบัตร, "การประยุกต์ใช้เรขาคณิตแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 3, issue 8, ธันวาคม 2556.
พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์, "การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าแรงดันต่ำด้วยกังหันลมแนวแกนตั้งขนาดกะทัดรัด", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 3, issue 6, เมษายน 2556.
มานพ พิพัฒหัตถกุล, "การศึกษาคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อซ้อนที่มีแผ่นครีบบิดสอดอยู่", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 3, issue 6, เมษายน 2556.
ศิริพรรณ โสภณเสถียร, "การศึกษาเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการของเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าตามธรรมชาติจากใบไผ่", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 3, issue 7, สิงหาคม 2556.
จักรพงษ์ จารุมิศร์, "การเซ็ตอัพบอร์ดประดิษฐ์สำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้ชุดประมวลผล TMS320F28335 ร่วมกับโปรแกรมMATLAB/SIMULINK", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 3, issue 7, สิงหาคม 2556.
มานพ พิพัฒหัตถกุล, "การเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องสูบแบบไหลตามแนวแกนที่มีและไม่มีเพลาสกรู", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, vol. 24, issue 3, 2556.
ปิยะวัฒน์ ทองแก้ว, "ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 3, issue 8, ธันวาคม 2556.
ปิยะวัฒน์ ทองแก้ว, "ความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 3, issue 6, เมษายน 2556.
ณัฐญา คุ้มทรัพย์, "ผลของการเจืออโลหะต่อความว่องไวในปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติกช่วงวิสิเบิลของไททาเนียมไดออกไซค์", วิศวสารลาดกระบัง, vol. 30, issue 2, มิถุนายน 2556.
ปริศนา เพชระบูรณิน, "พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับสังคมไทย", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 3, issue 7, สิงหาคม 2556.
ปริศนา เพชระบูรณิน, "สังคมออนไลน์กับพลังทางสังคม", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 3, issue 6, เมษายน 2556.
ปริศนา เพชระบูรณิน, "โรคภัยจากเทคโนโลยีในสังคมยุคใหม่", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 3, issue 8, ธันวาคม 2556.
2555
"Arsenic Removal from Natural Gas Condensate using a Pulsed Sieve Plate Column and Mass Transfer Efficiency", SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 47, issue 3, pp. 432-439, 2012, 2555.
"Control of a 3-phase 4 wire grid connected converter with active power filter and var compensation functionality for nonlinear loads", 2012 10th International Power & Energy Conference (IPEC), Ho Chi Minh City, Vietnam, IEEE, pp. 412-417, June 2013, 2555.
เสกสรร ไชยจิตต์, "Effect of Underlay Rigidity on Breaking Behavior of Aluminum Sheet during Wedged Shearing Process", Applied Mechanics and Materials, vol. 117-119, pp. 1693-1700, October 2011, 2555.
"Effect of Underlay Stiffness on Cutting Profile of Polycarbonate Sheet during Wedge Indentation Process", JOURNAL OF ADVANCED MECHANICAL DESIGN SYSTEMS AND MANUFACTURING, vol. 6, issue 7, pp. 1168-1179, 2012, 2555.
ณาวดี ศรีศิริวัฒน์, "Thermodynamic analysis of hydrogen production from ethanol in supercritical water oxidation", Applied Mechanics and Materials, vol. 110-116, pp. 77-82, October 2011, 2555.
ธีรพงศ์ อรชร, "Verify the number of soda bottles in the casket by using computer vision", 2012 12th International Conference on Control, Automation and Systems, JeJu Island, South Korea, IEEE, pp. 491-493, December 2012, 2555.

Pages