ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Found 1 results
Filters: Author is เอกรินทร์ พิลิแก้ว  [Clear All Filters]
2557
เอกรินทร์ พิลิแก้ว, "การตรวจจับความเร็วรอบต่ำด้วยวงจรนับแบบนิรภัยร่วมกับตัวเปรียบเทียบแบบวินโดว์", วิศวกรรมไฟฟ้า, vol. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, กรุงเทพมหานคร, สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, pp. 1-129, 2557.