ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Found 149 results
2557
ณาวดี ศรีศิริวัฒน์, "Thermodynamic Analysis of Hydrogen Production from Methanol Reforming in Supercritical Water", Applied Mechanics and Materials, vol. 619, August 2014, 2557.
"Yellowish-Brown Pigment with High near Infrared Reflective", Advanced Materials Research, vol. 979, pp. 102-106, June 2014, 2557.
มานพ พิพัฒหัตถกุล, "การควบคุมความชื้นในการปรับอากาศโดยก๊าซร้อนจากคอนเดนเซอร์", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, vol. 25, issue 1, มีนาคม 2557.
เอกรินทร์ พิลิแก้ว, "การตรวจจับความเร็วรอบต่ำด้วยวงจรนับแบบนิรภัยร่วมกับตัวเปรียบเทียบแบบวินโดว์", วิศวกรรมไฟฟ้า, vol. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, กรุงเทพมหานคร, สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, pp. 1-129, 2557.
ฤทธิชัย สังฆทิพย์, "การประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองในการผสมพอลิพลอลีนกับยางอนุภาคนาโน", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, vol. 8, issue 16, สิงหาคม 2557.
เพ็ญลภัส ยิ้มเสมอจิต, "การศึกษาระบบระบายอากาศสำหรับโรงเรือนจำลองแบบปิดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 4, issue 10, สิงหาคม 2557.
ปริศนา เพชระบูรณิน, "ความขัดแย้งทางความคิดกับประชาธิปไตยในสังคมไทย", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 4, issue 9, เมษายน 2557.
พัฒนา อินทนิ, "วงจรออสซิลเลเตอร์แบบวงแหวนที่มีอัตราสิ้นเปลืองกำลังไฟฟ้าต่ำโดยใช้มอสที่ถูกไบแอสแบบเกท-บอดี", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 4, issue 9, เมษายน 2557.
มานพ พิพัฒหัตถกุล, "สหสัมพันธ์เชิงประจักษ์ในการทำนายกำลังไฟฟ้าของเครื่องสูบแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 4, issue 9, เมษายน 2557.
ปวีณา เดือนฉาย, "อุปกรณ์การวิเคราะห์บนกระดาษ", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 4, issue 10, สิงหาคม 2557.
ชุตินันท์ พึ่งเกตุ, "เทคโนโลยีของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ Cloud Computing Technology", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 4, issue 10, สิงหาคม 2557.
2556
ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์, "Autothermal Reforming of Ethanol for Hydrogen Production: Steady State Modeling", Applied Mechanics and Materials, vol. 415, pp. 651-657, September 2013, 2556.
ณาวดี ศรีศิริวัฒน์, "Autothermal Reforming of Ethanol for Hydrogen Production: Thermodynamic Analysis", Applied Mechanics and Materials, vol. 415, September 2013, 2556.
พัฒนา อินทนิ, "Comparison of Linear and Disk AC MHD Power Generation", Advanced Materials Research , vol. 622-623, December 2012, 2556.
พัฒนา อินทนิ, "Crime warning system using image and sound processing", 2013 13th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2013), Gwangju, South Korea, IEEE, pp. 1751-1753, January 2014, 2556.
อาภาพงศ์ ชั่งจันทร์, "Critical temperature of magnetic superconductors by two-band Ginzburg-Landau approach", Songklanakarin Journal of Science and Technology, vol. 35, issue 5, October 2013, 2556.
พัฒนา อินทนิ, "Electromagnetic holding design by using 3-D finite element method", 2013 13th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2013), Gwangju, South Korea, IEEE, pp. 1610-1612, January 2014, 2556.
"London Penetration Depthin λ(T) in Type 1.5 Superconductor by Ginzburg-Landau Approach", Advanced Materials Research, vol. 770, pp. 291-294, September 2013, 2556.
"Poly(Lactic Acid) and Poly(Butylene Succinate) Blend Fibers Prepared by Melt Spinning Technique", Energy Procedia, vol. 34, pp. 493-499, July 2013, 2556.
"Preparation of Poly(Lactic Acid) and Poly(Trimethylene Terephthalate) Blend Fibers for Textile Application", Energy Procedia, vol. 34, pp. 534-541, July 2013, 2556.
ชัชวาล พรพัฒน์กุล, "Pressure control design by Fieldbus system for the pressure gauge calibration", 2013 13th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2013), Gwangju, South Korea, IEEE, pp. 1565-1570, January 2014, 2556.
ธีรพงศ์ อรชร, "Soda Casket Inspection System by Computer Vision", Advanced Materials Research, vol. 622-623, December 2012, 2556.
เสถียร ธัญญศรีรัตน์, "Speed and Power Control of a Slip Energy Recovery Drive Using Voltage Source PWM Converter with Current Controlled Technique", Energy Procedia, vol. 34, 2556.
พัฒนา อินทนิ, "Study on sensorless force control based on disturbance observer with friction force compensation", 2013 13th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2013), Gwangju, South Korea, IEEE, pp. 593-598, January 2014, 2556.
"Thermal and crystallization behavior of poly(lactic acid) and poly(trimethylene terephthalate) blend fibers", ANTEC® 2013 - Proceedings of the Technical Conference & Exhibition, Cincinnati, Ohio, USA, Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, pp. 2147-2150, January 2013, 2556.

Pages