ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Found 8 results
Filters: Author is อติรัฐ มากสุวรรณ์  [Clear All Filters]
2561
ศักดิ์ศรี รักไทย, "Electricity Generation and Community Wastewater Treatment by Microbial Fuel Cells (MFCs)", 8th International Conference on Future Environment and Energy (ICFEE 2018), vol. 150, Phuket, Thailand, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, pp. 1-8, 22 May 2018, 2561.
อติรัฐ มากสุวรรณ์, "Thermodynamics Analysis of Binary Plant Generating Power from Low-Temperature Geothermal Resource", 8th International Conference on Future Environment and Energy (ICFEE 2018), vol. 150, Phuket, Thailand, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, pp. 1-7, May 2018, 2561.
2559
อติรัฐ มากสุวรรณ์, "Discrete element modelling of wave mechanics", INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS, ENGINEERING AND INDUSTRIAL APPLICATIONS 2016 (ICoMEIA2016): Proceedings of the 2nd International Conference on Mathematics, Engineering and Industrial Applications 2016, vol. 1175, Songkhla, Thailand, AIP Publishing, October 2016, 2559.
อติรัฐ มากสุวรรณ์, "Propagation of finite mass (spin-0) particles in refraction phenomenon", INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS, ENGINEERING AND INDUSTRIAL APPLICATIONS 2016 (ICoMEIA2016): Proceedings of the 2nd International Conference on Mathematics, Engineering and Industrial Applications 2016, vol. 1775, Songkhla, Thailand, AIP Conference Proceedings, October 2016, 2559.
อติรัฐ มากสุวรรณ์, "Propagation of Massless Spin-1 Particle between Two Media", Key Engineering Materials, vol. 675-676, pp. 687-690, January 2016, 2559.
2558
อติรัฐ มากสุวรรณ์, "Radiation from Secondary Planar Surfaces Sources in Quantum Field Theory", Journal of Physics: Conference Series, vol. 622, pp. 1-7, June 2015, 2558.
2557
อติรัฐ มากสุวรรณ์, "Quantum Field Theory Viewpoint of Refractive Index", Advanced Materials Research, vol. 979, June 2014, 2557.