ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Found 149 results
2558
อมร คุ้มทรัพย์สิริ, "การคำนวณมิติของรูปทรงเรขาคณิตที่ซับซ้อนด้วยการวัดแบบสาทิสรูป", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 5, issue 12, pp. 21-29, เมษายน 2558.
มานพ พิพัฒหัตถกุล, "การดัดแปลงพื้นผิวของเส้นใยป่านศรนารายณ์เสริมแรงในพอลิเมอร์คอมโพสิท : ทบทวนวรรณกรรม", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 5, issue 14, pp. 1-30, ธันวาคม 2558.
ดนุพล คำปัญญา, and เสถียร ธัญญศรีรัตน์, "การปรับแต่งตัวควบคุม PID อย่างเหมาะสมด้วยการค้นหาแบบกระแสเชิงเข้มข้นสำหรับการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน", วิศวกรรมไฟฟ้า, กรุงเทพมหานคร, สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, pp. 1-101, 2558.
เพียงพิศ กลิ่นหรั่น, "การผลิตน้ำมันดีเซลชีวภาพจากน้ำมันทอดใช้แล้วโดยกระบวนการสองขั้นตอนด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, vol. 20, issue 1, pp. 95-105, มกราคม 2558.
ชัชวาล พรพัฒน์กุล, "การพัฒนาระบบการวัดอัตราการไหลและการปรับเทียบโรตามิเตอร์", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 5, issue 13, pp. 91-105, สิงหาคม 2558.
ปริศนา เพชระบูรณิน, "การศึกษาช่องว่างของรายได้ระหว่างข้าราชการและพนักงานสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 5, issue 13, pp. 75-90, สิงหาคม 2558.
ศักดิ์ศรี รักไทย, "การออกแบบกิจกรรมวอร์คแรลลี่เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางสิ่งแวดล้อมในค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา", Kasetsart Journal of Social Sciences (KJSS), vol. 36, issue 3, pp. 523-532, September 2558.
มานพ พิพัฒหัตถกุล, "การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำแบบไหลตามแนวแกนด้วยเพลาสกรูและเคลือบผิว", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, vol. 26, issue 3, pp. 43-52, กันยายน 2558.
เอนก บุญกว้าง, "แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการเผาไหม้ที่สภาวะสมดุลเคมีเพื่อทำนายก๊าซไอเสีย 10 ชนิด", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 5, issue 13, pp. 31-43, สิงหาคม 2558.
2557
"A +/- 0.2 V, 0.12 mu W CCTA USING VTMOS AND AN APPLICATION FRACTIONAL-ORDER UNIVERSAL FILTER", JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, vol. 23, issue 9, OCT 2014, 2557.
อาภาพงศ์ ชั่งจันทร์, "1 ศตวรรษตัวนำยวดยิ่ง: อดีต ปัจจุบันและอนาคต", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, vol. 19, issue 1, มิถุนายน 2557.
ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์, "Autothermal Reforming of Ethanol for Hydrogen Production: Modeling and Simulation", Applied Mechanics and Materials, vol. 541-542, pp. 108-112, March 2014, 2557.
"Control of a multifunctional 3-phase 4-wire grid connected converter using adaptive hysteresis current controller", 2014 17th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), Hangzhou, China, IEEE, pp. 3234-3239, January 2015, 2557.
ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์, "An Energy Integrated Solid Oxide Fuel Cell System: Modeling and Simulation", Applied Mechanics and Materials, vol. 446-447, November 2013, 2557.
เสถียร ธัญญศรีรัตน์, "Grid connected based PWM converter applied a self-excited induction generator for wind turbine applications", Energy Procedia, vol. 56, pp. 342-351, September 2011, 2557.
ณาวดี ศรีศิริวัฒน์, "Heat Integration of Solid Oxide Fuel Cell System", Applied Mechanics and Materials, vol. 541-542, March 2014, 2557.
ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์, "Internal Model Control Design for Autothermal Reforming System", Applied Mechanics and Materials, vol. 627, September 2014, 2557.
อาภาพงศ์ ชั่งจันทร์, "London penetration depth of Fe-based superconductors", Advanced Materials Research, vol. 979, June 2014, 2557.
อาภาพงศ์ ชั่งจันทร์, "Magnetic Attenuation in Superconducting Cylinders by Beer-Lambert Modified Model", Applied Mechanics and Materials, vol. 548-549, April 2014, 2557.
"The Preparation and Characterization of Y235 Superconductor and Y235 Doped Fluorine", Advanced Materials Research, vol. 979, pp. 228-231, June 2014, 2557.
ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์, "Process Control Virtual Laboratory: Temperature Control Based on LabVIEW for Convection Heat Transfer", Applied Mechanics and Materials, vol. 619, August 2014, 2557.
อติรัฐ มากสุวรรณ์, "Quantum Field Theory Viewpoint of Refractive Index", Advanced Materials Research, vol. 979, June 2014, 2557.
ณาวดี ศรีศิริวัฒน์, "Solid oxide fuel cell and steam reformer system steady state modeling", Applied Mechanics and Materials, vol. 446-447, pp. 790-795, November 2013, 2557.
ปิยะมาศ ไชยนอก, "The Synthesis of YBa3Cu4Ox Superconductor and Comparison with YBa2Cu3Ox", Advanced Materials Research, vol. 979, issue 220-223, June 2014, 2557.
ณาวดี ศรีศิริวัฒน์, "Temperature Distribution of Hot Air Flow in Heating Zone for Drying Application", Applied Mechanics and Materials, vol. 627, September 2014, 2557.

Pages