ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Found 149 results
2559
อติรัฐ มากสุวรรณ์, "Propagation of Massless Spin-1 Particle between Two Media", Key Engineering Materials, vol. 675-676, pp. 687-690, January 2016, 2559.
"PSO-Based Optimal PI(D) Controller Design for Brushless DC Motor Speed Control with Back EMF Detection", JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY, vol. 11, issue 3, pp. 715-723, MAY 2016, 2559.
อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์, "Solid Oxide Fuel Cell Integrated with Supercritical Water Fueled by Methanol", Key Engineering Materials, vol. 689, pp. 133-137, April 2016, 2559.
วรรณภา เหมือนพลอย, "A study: Effect of Students Peer Assisted Learning on Magnetic Field Achievement", Journal of Physics: Conference Series, vol. 710, 5 May 2016, 2559.
ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์, "Temperature Control of Heating Zone for Drying Process: Effect of Air Velocity Change", MATEC Web of Conferences, vol. 65, July 2016, 2559.
ณัฐญา คุ้มทรัพย์, "การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมบนไทเทเนียมไดออกไซค์แบบท่อนาโน สำหรับปฏิกิริยาออกซิเดชันของคาร์บอนมอนอกไซค์", KKU SCIENCE JOURNAL, vol. 44, issue 1, pp. 164-174, มีนาคม 2559.
ณัฐญา คุ้มทรัพย์, "การเตรียมไทเทเนียมไดออกไซด์อนุภาคนาโนโดยใช้อัลตร้าโซนิคและอัลตร้าไวโอเลตร่วมในกระบวนการโซล-เจล เพื่อย่อยสลายเมทิลีนบลูในปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติก", วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, vol. 11, issue 2, pp. 111-117, มิถุนายน 2559.
จักรพงษ์ จารุมิศร์, "การเปรียบเทียบการลดลงของริป เปิ้ลกระแสในการมอดูเลตความกว้างพัลส์ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องแบบสเปซเวกเตอร์สำหรับอินเวอร์ เตอร์ 2 เฟส 3 กิ่งจ่ายแรงดันให้กับมอเตอร์เหนี่ยวนำ 2 เฟสแบบพารามิเตอร์ไม่สมมาตร", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 6, issue 15, pp. 1-14, เมษายน 2559.
2558
ธนวัช สุจริตวรกุล, "Biotransformation of Insoluble Lead Compounds by Fungi Isolated from Polluted Soil", KMITL Science and Technology Journal, vol. 15, pp. 55-61, December 2015, 2558.
ศักดิ์ศรี รักไทย, "Creating Learning Experience Model in Environmental Chemistry for High school students", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 5, issue 14, pp. 43-49, ธันวาคม 2015, 2558.
วรรณภา เหมือนพลอย, "Designing Learning Experience in Environmental Buddhism for High School Students", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 211, pp. Procedia, November 2015, 2558.
จักรพงษ์ จารุมิศร์, "Discontinuous SVPWM Techniques for Balance Two-Phase Three-Leg Voltage Source Inverter", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 5, issue 13, pp. 9-21, สิงหาคม 2558.
จักรพงษ์ จารุมิศร์, "Discontinuous SVPWM Techniques of Three-Leg VSI-Fed Balanced Two-Phase Loads for Reduced Switching Losses and Current Ripple", IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 30, issue 4, pp. 2191-2204, April 2015, 2558.
ธนวัช สุจริตวรกุล, "Diversity Analysis of Endophytic Fungi Isolated from Millettia utilis Dunn (Leguminosae-Papilionoideae) and Screening for Antibacterial Activity", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 5, issue 13, pp. 1-7, สิงหาคม 2558.
ณาวดี ศรีศิริวัฒน์, "Energy Analysis of Ethanol Steam Reforming Integrated Solid Oxide Fuel Cell for Electrical Power Generation", Applied Mechanics and Materials, vol. 799-800, pp. 100-104, October 2015, 2558.
ณาวดี ศรีศิริวัฒน์, "Energy Analysis of Hydrogen Production from Methanol under Atmospheric Pressure and Supercritical Water Conditions", Advanced Materials Research, vol. 1119, pp. 548-553, July 2015, 2558.
"High power induction heating", 2014 17th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), Hangzhou, China, IEEE, pp. 3398-3403, January 2015, 2558.
ปัณณวิชญ์ ภัทร์สรณ์สิริ, "Mixed-mode quadrature oscillator using a single DDCCTA and grounded passive components", 2015 7th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE), Chiang Mai, Thailand, IEEE, pp. 500-503, 29-30 Oct. 2015, 2558.
อาภาพงศ์ ชั่งจันทร์, "Projectile motion in real-life situation: Kinematics of basketball shooting", Journal of Physics: Conference Series, vol. 622, pp. 1-5, 2558.
อติรัฐ มากสุวรรณ์, "Radiation from Secondary Planar Surfaces Sources in Quantum Field Theory", Journal of Physics: Conference Series, vol. 622, pp. 1-7, June 2015, 2558.
"Single VDCC-based current-mode universal biquadratic filter", 2015 7th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE), Chiang Mai, Thailand, IEEE, pp. 122-125, February 2016, 2558.
ปิยะมาศ ไชยนอก, "Some properties of YBam Cu1+m O-y (m=2, 3, 4, 5) superconductors", INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B, vol. 29, issue 9, APR 10 2015, 2558.
วรรณภา เหมือนพลอย, "Study of The Vector Product using Three Dimensions Vector Card of Engineering in Pathumwan Institute of Technology", Journal of Physics: Conference Series, vol. 622, pp. 1-8, 2558.
วรรณภา เหมือนพลอย, "Study of Torque and Angular Momentum by Using 3-D Vector Card of Engineering Classroom", Advanced Science Letters, vol. 21, issue 5, pp. 1113-1116, May 2015, 2558.
ปัณณวิชญ์ ภัทร์สรณ์สิริ, "Tunable current-mode quadrature oscillator using CFTAs and grounded capacitors", 2015 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), Hua Hin, Thailand, IEEE, 20 August 2015, 2558.

Pages