ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Found 2 results
Filters: Author is ยงยุทธ์ พัฒนพงศ์  [Clear All Filters]
2560
ยงยุทธ์ พัฒนพงศ์, "Fuzzy-tuned PI controller for plate balancing on a mobile vehicle system", 2017 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA), Takamatsu, Japan, IEEE, pp. 1952-1957, August 2017, 2560.