ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Found 149 results
2560
ณาวดี ศรีศิริวัฒน์, "Feedback Controller Design by Root Locus Technique for Autothermal Reformer System", 2016 8th International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks (CICN), Tehri, India, IEEE, pp. 483-487, October 2017, 2560.
ยงยุทธ์ พัฒนพงศ์, "Fuzzy-tuned PI controller for plate balancing on a mobile vehicle system", 2017 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA), Takamatsu, Japan, IEEE, pp. 1952-1957, August 2017, 2560.
อติรัฐ มากสุวรรณ์, "Janssen’s effect in mechanical behavior and fracture of granular materials", Materials Science Forum, vol. 883, pp. 7-11, January 2017, 2560.
"Optimization PI controller of grid connected for wind turbine based on PMSG", 2017 International Electrical Engineering Congress (iEECON), vol. 17285929, Pattaya, Thailand, IEEE, October 2017, 2560.
ระพิน สุนทรวัฒน์, and ปริศนา เพชระบูรณิน, "Relationship between the Students’ Behavior of Spending Free Time and Learning Outcome at Pathumwan Institute of Technology", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 7, issue 18, pp. 59-70, เมษายน 2560.
ธนวัช สุจริตวรกุล, "Solubilization and bioprecipitation of zinc oxide nanoparticles by fungi isolated from zinc sulfide mineral ores", Materials Today: Proceedings, vol. 4, issue 5 Part 2, pp. 6562-6566, August 2017, 2560.
มานพ พิพัฒหัตถกุล, "Surface Modification of Sisal Fibres by Ultrasonic Field", Key Engineering Materials, vol. 728, pp. 283-288, January 2017, 2560.
ณาวดี ศรีศิริวัฒน์, "Temperature control of an energy integrated solid oxide fuel cell system", 2017 8th International Conference on Mechanical and Intelligent Manufacturing Technologies (ICMIMT), Cape Town, South Africa, IEEE, pp. 60-64, May 2017, 2560.
ณาวดี ศรีศิริวัฒน์, "Temperature Control of Autothermal Reformer System with Coefficient Diagram Method", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 241, June 2017, 2560.
อาภาพงศ์ ชั่งจันทร์, "The temperature-dependent surface critical magnetic field (H-C3) of magnetic superconductors: Applied to lead bismuth (Pb82Bi18) superconductors", Journal of Physics and Chemistry of Solids, vol. 107, pp. 32-35, August 2017, 2560.
พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์, "การปรับปรุงระบบการผลิตด้วยการจำลองเสมือนจริง", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 7, issue 19, pp. 47-58, สิงหาคม 2560.
ปราณี ศรีกอบัว, "การพัฒนาขั้วไฟฟ้าเลือกเฉพาะไอออนฟลูออไรด์ชนิดเยื่อสถานะของแข็ง", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 7, issue 19, pp. 69-81, สิงหาคม 2560.
อมร คุ้มทรัพย์สิริ, "การระบุพื้นที่ในประเทศไทยที่ได้รับความเสียหายจากอัตราเร็วลมสูงสุดของพายุโซนร้อนโดยใช้แบบจำลองลมอสมมาตร", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 7, issue 19, pp. 1-13, สิงหาคม 2560.
พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์, "การออกแบบและสร้างกังลมแนวตั้งขนาดกระทัดรัด", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 7, issue 19, pp. 59-67, สิงหาคม 2560.
มกร ลักขณา, "คุณลักษณะตัวแปรเชิงความร้อนของหัวเผาชนิดวัสดุพรุนแบบเหนี่ยวนำอากาศด้วยตัวเอง", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 7, issue 18, pp. 9-25, เมษายน 2560.
2559
ปิยะมาศ ไชยนอก, "Characterizations of YBa5Cu6Ox Superconductor Synthesized by Melt Process", Key Engineering Materials, vol. 675-676, pp. 299-302, January 2016, 2559.
"The Comparative Study of Y123 and Y13-20-33 Superconductors Synthesized by Melt Process", Key Engineering Materials, vol. 675-676, pp. 303-306, January 2016, 2559.
"Crystallization, mechanical properties and thermal stability of cockleshell-derived CaCO3 filled polypropylene", JOURNAL OF POLYMER RESEARCH, vol. 23, issue 11, NOV 2016, 2559.
ศักดิ์ศรี รักไทย, "Designing Walk Rally Activities to Convey Environmental Knowledge in Science Camp for Elementary Students", Kasetsart Journal of Social Sciences, vol. 36, issue 3, pp. 523-532, December 2015, 2559.
อติรัฐ มากสุวรรณ์, "Discrete element modelling of wave mechanics", INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS, ENGINEERING AND INDUSTRIAL APPLICATIONS 2016 (ICoMEIA2016): Proceedings of the 2nd International Conference on Mathematics, Engineering and Industrial Applications 2016, vol. 1175, Songkhla, Thailand, AIP Publishing, October 2016, 2559.
"Effect of fluorine on some properties of Y235 superconductor", JOURNAL OF OVONIC RESEARCH, vol. 12, issue 2, pp. 67-74, MAR-APR 2016, 2559.
ณาวดี ศรีศิริวัฒน์, "Internal Model Control of Autothermal Reformer: Effect of Change in Reactant Amount", Key Engineering Materials, vol. 689, pp. 121-125, April 2016, 2559.
สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล, "Internet of Thing เพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยต่อสุขภาพของมนุษย์ และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้โปรแกรม Hadoop", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 6, issue 15, pp. 61-72, เมษายน 2559.
เจษฎา วงษ์อ่อน, "Poly(vinyl alcohol)/Multiwalled Carbon Nanotubes Composite Nanofiber", Energy Procedia, vol. 89, pp. 313-317, June 2016, 2559.
อติรัฐ มากสุวรรณ์, "Propagation of finite mass (spin-0) particles in refraction phenomenon", INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS, ENGINEERING AND INDUSTRIAL APPLICATIONS 2016 (ICoMEIA2016): Proceedings of the 2nd International Conference on Mathematics, Engineering and Industrial Applications 2016, vol. 1775, Songkhla, Thailand, AIP Conference Proceedings, October 2016, 2559.

Pages