ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Found 1 results
Filters: Keyword is Fractional-order proportional integral derivative  [Clear All Filters]
2560
"CFOA-Based Fractional Order PIλDδ Controller", ELECTRONICS, vol. 21, issue 1, pp. 25-33, june 2017, 2560.