ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Found 10 results
Filters: Keyword is Ethanol  [Clear All Filters]
2560
ณาวดี ศรีศิริวัฒน์, "Temperature control of an energy integrated solid oxide fuel cell system", 2017 8th International Conference on Mechanical and Intelligent Manufacturing Technologies (ICMIMT), Cape Town, South Africa, IEEE, pp. 60-64, May 2017, 2560.