ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Found 1 results
Filters: Keyword is Two-band superconductors  [Clear All Filters]
2554
อาภาพงศ์ ชั่งจันทร์, "The critical magnetic field of anisotropic two-band magnetic superconductors", Solid State Communications, vol. 151, issue 14-15, pp. 988-992, July–August 2011, 2554.