ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Found 2 results
Filters: Keyword is Ginzburg–Landau theory  [Clear All Filters]
2554
อาภาพงศ์ ชั่งจันทร์, "The critical magnetic field of anisotropic two-band magnetic superconductors", Solid State Communications, vol. 151, issue 14-15, pp. 988-992, July–August 2011, 2554.
อาภาพงศ์ ชั่งจันทร์, "Critical magnetic field ratio of anisotropic magnetic superconductors", Physica C: Superconductivity, vol. 471, issue 1–2, pp. 23-25, January 2011, 2554.