ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Found 2 results
Filters: Keyword is Fuels  [Clear All Filters]
2560
ณาวดี ศรีศิริวัฒน์, "Feedback Controller Design by Root Locus Technique for Autothermal Reformer System", 2016 8th International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks (CICN), Tehri, India, IEEE, pp. 483-487, October 2017, 2560.
ณาวดี ศรีศิริวัฒน์, "Temperature control of an energy integrated solid oxide fuel cell system", 2017 8th International Conference on Mechanical and Intelligent Manufacturing Technologies (ICMIMT), Cape Town, South Africa, IEEE, pp. 60-64, May 2017, 2560.