ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Found 1 results
Filters: Keyword is Feeds and Author is ณาวดี ศรีศิริวัฒน์  [Clear All Filters]
2560
ณาวดี ศรีศิริวัฒน์, "Feedback Controller Design by Root Locus Technique for Autothermal Reformer System", 2016 8th International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks (CICN), Tehri, India, IEEE, pp. 483-487, October 2017, 2560.