ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Found 2 results
Filters: Keyword is สังคมไทย  [Clear All Filters]
2556
ปริศนา เพชระบูรณิน, "พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับสังคมไทย", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 3, issue 7, สิงหาคม 2556.