ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Found 2 results
Filters: Keyword is Resistors  [Clear All Filters]
2560
ปัณณวิชญ์ ภัทร์สรณ์สิริ, "0.5-V fully differential allpass section", 2016 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS), Phuket, Thailand, IEEE, January 2017, 2560.
2558
ปัณณวิชญ์ ภัทร์สรณ์สิริ, "Mixed-mode quadrature oscillator using a single DDCCTA and grounded passive components", 2015 7th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE), Chiang Mai, Thailand, IEEE, pp. 500-503, 29-30 Oct. 2015, 2558.