ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Found 2 results
Filters: Keyword is Power Generation  [Clear All Filters]
2558
ณาวดี ศรีศิริวัฒน์, "Energy Analysis of Ethanol Steam Reforming Integrated Solid Oxide Fuel Cell for Electrical Power Generation", Applied Mechanics and Materials, vol. 799-800, pp. 100-104, October 2015, 2558.
"High power induction heating", 2014 17th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), Hangzhou, China, IEEE, pp. 3398-3403, January 2015, 2558.