ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Found 3 results
Filters: Keyword is Fungi  [Clear All Filters]
2558
ธนวัช สุจริตวรกุล, "Biotransformation of Insoluble Lead Compounds by Fungi Isolated from Polluted Soil", KMITL Science and Technology Journal, vol. 15, pp. 55-61, December 2015, 2558.