ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Found 2 results
Filters: Author is สุภาภรณ์ ทุมสอน  [Clear All Filters]
2561
"Development of Cotton Candy Method for High Productivity Polypropylene Fibers Webs", FIBERS AND POLYMERS, vol. 19, issue 1, pp. 135-146, JAN 2018, 2561.