ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Found 16 results
Filters: Author is ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์  [Clear All Filters]
2560
ณาวดี ศรีศิริวัฒน์, "Feedback Controller Design by Root Locus Technique for Autothermal Reformer System", 2016 8th International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks (CICN), Tehri, India, IEEE, pp. 483-487, October 2017, 2560.
ณาวดี ศรีศิริวัฒน์, "Temperature control of an energy integrated solid oxide fuel cell system", 2017 8th International Conference on Mechanical and Intelligent Manufacturing Technologies (ICMIMT), Cape Town, South Africa, IEEE, pp. 60-64, May 2017, 2560.
ณาวดี ศรีศิริวัฒน์, "Temperature Control of Autothermal Reformer System with Coefficient Diagram Method", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 241, June 2017, 2560.
2557
ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์, "Autothermal Reforming of Ethanol for Hydrogen Production: Modeling and Simulation", Applied Mechanics and Materials, vol. 541-542, pp. 108-112, March 2014, 2557.
ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์, "An Energy Integrated Solid Oxide Fuel Cell System: Modeling and Simulation", Applied Mechanics and Materials, vol. 446-447, November 2013, 2557.
ณาวดี ศรีศิริวัฒน์, "Heat Integration of Solid Oxide Fuel Cell System", Applied Mechanics and Materials, vol. 541-542, March 2014, 2557.
ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์, "Internal Model Control Design for Autothermal Reforming System", Applied Mechanics and Materials, vol. 627, September 2014, 2557.
ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์, "Process Control Virtual Laboratory: Temperature Control Based on LabVIEW for Convection Heat Transfer", Applied Mechanics and Materials, vol. 619, August 2014, 2557.
ณาวดี ศรีศิริวัฒน์, "Solid oxide fuel cell and steam reformer system steady state modeling", Applied Mechanics and Materials, vol. 446-447, pp. 790-795, November 2013, 2557.
ณาวดี ศรีศิริวัฒน์, "Temperature Distribution of Hot Air Flow in Heating Zone for Drying Application", Applied Mechanics and Materials, vol. 627, September 2014, 2557.
ณาวดี ศรีศิริวัฒน์, "Thermodynamic Analysis of Hydrogen Production from Methanol Reforming in Supercritical Water", Applied Mechanics and Materials, vol. 619, August 2014, 2557.