ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Found 2 results
Filters: Author is ภาณุชัย ประมวล  [Clear All Filters]
2561
ศักดิ์ศรี รักไทย, "Electricity Generation and Community Wastewater Treatment by Microbial Fuel Cells (MFCs)", 8th International Conference on Future Environment and Energy (ICFEE 2018), vol. 150, Phuket, Thailand, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, pp. 1-8, 22 May 2018, 2561.
2558
ศักดิ์ศรี รักไทย, "Creating Learning Experience Model in Environmental Chemistry for High school students", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 5, issue 14, pp. 43-49, ธันวาคม 2015, 2558.