ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Found 7 results
Filters: Author is มานพ พิพัฒหัตถกุล  [Clear All Filters]
2560
มานพ พิพัฒหัตถกุล, "Surface Modification of Sisal Fibres by Ultrasonic Field", Key Engineering Materials, vol. 728, pp. 283-288, January 2017, 2560.