ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Found 12 results
Filters: Author is พัฒนา อินทนิ  [Clear All Filters]
2560
"CFOA-Based Fractional Order PIλDδ Controller", ELECTRONICS, vol. 21, issue 1, pp. 25-33, june 2017, 2560.
"Electronically Tunable Quadrature Sinusoidal Oscillator with Equal Output Amplitudes during Frequency Tuning Process", JOURNAL OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING, 2017, 2560.
2558
"High power induction heating", 2014 17th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), Hangzhou, China, IEEE, pp. 3398-3403, January 2015, 2558.
2556
พัฒนา อินทนิ, "Comparison of Linear and Disk AC MHD Power Generation", Advanced Materials Research , vol. 622-623, December 2012, 2556.
พัฒนา อินทนิ, "Crime warning system using image and sound processing", 2013 13th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2013), Gwangju, South Korea, IEEE, pp. 1751-1753, January 2014, 2556.
พัฒนา อินทนิ, "Electromagnetic holding design by using 3-D finite element method", 2013 13th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2013), Gwangju, South Korea, IEEE, pp. 1610-1612, January 2014, 2556.
ธีรพงศ์ อรชร, "Soda Casket Inspection System by Computer Vision", Advanced Materials Research, vol. 622-623, December 2012, 2556.
พัฒนา อินทนิ, "Study on sensorless force control based on disturbance observer with friction force compensation", 2013 13th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2013), Gwangju, South Korea, IEEE, pp. 593-598, January 2014, 2556.
2555
ธีรพงศ์ อรชร, "Verify the number of soda bottles in the casket by using computer vision", 2012 12th International Conference on Control, Automation and Systems, JeJu Island, South Korea, IEEE, pp. 491-493, December 2012, 2555.
2554
พัฒนา อินทนิ, "Fundamental of an AC MHD Generation with Single-side Exciting Winding", IEEJ Transactions on Power and Energy, vol. 131, issue 5, pp. 463-471, May 2011, 2554.