ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Found 6 results
Filters: Author is ปริศนา เพชระบูรณิน  [Clear All Filters]
2556
ปริศนา เพชระบูรณิน, "พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับสังคมไทย", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 3, issue 7, สิงหาคม 2556.
ปริศนา เพชระบูรณิน, "สังคมออนไลน์กับพลังทางสังคม", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 3, issue 6, เมษายน 2556.
ปริศนา เพชระบูรณิน, "โรคภัยจากเทคโนโลยีในสังคมยุคใหม่", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 3, issue 8, ธันวาคม 2556.