You are here

ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Found 118 results
Filters: Type is Journal Article  [Clear All Filters]
2557
ปิยะมาศ ไชยนอก, "The Synthesis of YBa3Cu4Ox Superconductor and Comparison with YBa2Cu3Ox", Advanced Materials Research, vol. 979, issue 220-223, June 2014, 2557.
ณาวดี ศรีศิริวัฒน์, "Temperature Distribution of Hot Air Flow in Heating Zone for Drying Application", Applied Mechanics and Materials, vol. 627, September 2014, 2557.
ณาวดี ศรีศิริวัฒน์, "Thermodynamic Analysis of Hydrogen Production from Methanol Reforming in Supercritical Water", Applied Mechanics and Materials, vol. 619, August 2014, 2557.
"Yellowish-Brown Pigment with High near Infrared Reflective", Advanced Materials Research, vol. 979, pp. 102-106, June 2014, 2557.
มานพ พิพัฒหัตถกุล, "การควบคุมความชื้นในการปรับอากาศโดยก๊าซร้อนจากคอนเดนเซอร์", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, vol. 25, issue 1, มีนาคม 2557.
ฤทธิชัย สังฆทิพย์, "การประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองในการผสมพอลิพลอลีนกับยางอนุภาคนาโน", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, vol. 8, issue 16, สิงหาคม 2557.
เพ็ญลภัส ยิ้มเสมอจิต, "การศึกษาระบบระบายอากาศสำหรับโรงเรือนจำลองแบบปิดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 4, issue 10, สิงหาคม 2557.
ปริศนา เพชระบูรณิน, "ความขัดแย้งทางความคิดกับประชาธิปไตยในสังคมไทย", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 4, issue 9, เมษายน 2557.
พัฒนา อินทนิ, "วงจรออสซิลเลเตอร์แบบวงแหวนที่มีอัตราสิ้นเปลืองกำลังไฟฟ้าต่ำโดยใช้มอสที่ถูกไบแอสแบบเกท-บอดี", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 4, issue 9, เมษายน 2557.
มานพ พิพัฒหัตถกุล, "สหสัมพันธ์เชิงประจักษ์ในการทำนายกำลังไฟฟ้าของเครื่องสูบแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 4, issue 9, เมษายน 2557.
ปวีณา เดือนฉาย, "อุปกรณ์การวิเคราะห์บนกระดาษ", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 4, issue 10, สิงหาคม 2557.
ชุตินันท์ พึ่งเกตุ, "เทคโนโลยีของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ Cloud Computing Technology", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 4, issue 10, สิงหาคม 2557.
2556
ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์, "Autothermal Reforming of Ethanol for Hydrogen Production: Steady State Modeling", Applied Mechanics and Materials, vol. 415, pp. 651-657, September 2013, 2556.
ณาวดี ศรีศิริวัฒน์, "Autothermal Reforming of Ethanol for Hydrogen Production: Thermodynamic Analysis", Applied Mechanics and Materials, vol. 415, September 2013, 2556.
พัฒนา อินทนิ, "Comparison of Linear and Disk AC MHD Power Generation", Advanced Materials Research , vol. 622-623, December 2012, 2556.
อาภาพงศ์ ชั่งจันทร์, "Critical temperature of magnetic superconductors by two-band Ginzburg-Landau approach", Songklanakarin Journal of Science and Technology, vol. 35, issue 5, October 2013, 2556.
"London Penetration Depthin λ(T) in Type 1.5 Superconductor by Ginzburg-Landau Approach", Advanced Materials Research, vol. 770, pp. 291-294, September 2013, 2556.
"Poly(Lactic Acid) and Poly(Butylene Succinate) Blend Fibers Prepared by Melt Spinning Technique", Energy Procedia, vol. 34, pp. 493-499, July 2013, 2556.
"Preparation of Poly(Lactic Acid) and Poly(Trimethylene Terephthalate) Blend Fibers for Textile Application", Energy Procedia, vol. 34, pp. 534-541, July 2013, 2556.
ธีรพงศ์ อรชร, "Soda Casket Inspection System by Computer Vision", Advanced Materials Research, vol. 622-623, December 2012, 2556.
เสถียร ธัญญศรีรัตน์, "Speed and Power Control of a Slip Energy Recovery Drive Using Voltage Source PWM Converter with Current Controlled Technique", Energy Procedia, vol. 34, 2556.
ศิริพรรณ โสภณเสถียร, "การทดลองเลี้ยงเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าบนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (เปลือกกล้วยหอม)", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 3, issue 6, เมษายน 2556.
บุญเรือง วังศิลาบัตร, "การประยุกต์ใช้เรขาคณิตแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 3, issue 8, ธันวาคม 2556.
พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์, "การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าแรงดันต่ำด้วยกังหันลมแนวแกนตั้งขนาดกะทัดรัด", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 3, issue 6, เมษายน 2556.
มานพ พิพัฒหัตถกุล, "การศึกษาคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อซ้อนที่มีแผ่นครีบบิดสอดอยู่", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 3, issue 6, เมษายน 2556.

Pages