You are here

ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Found 118 results
Filters: Type is Journal Article  [Clear All Filters]
2559
ปิยะมาศ ไชยนอก, "Characterizations of YBa5Cu6Ox Superconductor Synthesized by Melt Process", Key Engineering Materials, vol. 675-676, pp. 299-302, January 2016, 2559.
"The Comparative Study of Y123 and Y13-20-33 Superconductors Synthesized by Melt Process", Key Engineering Materials, vol. 675-676, pp. 303-306, January 2016, 2559.
"Crystallization, mechanical properties and thermal stability of cockleshell-derived CaCO3 filled polypropylene", JOURNAL OF POLYMER RESEARCH, vol. 23, issue 11, NOV 2016, 2559.
ศักดิ์ศรี รักไทย, "Designing Walk Rally Activities to Convey Environmental Knowledge in Science Camp for Elementary Students", Kasetsart Journal of Social Sciences, vol. 36, issue 3, pp. 523-532, December 2015, 2559.
"Effect of fluorine on some properties of Y235 superconductor", JOURNAL OF OVONIC RESEARCH, vol. 12, issue 2, pp. 67-74, MAR-APR 2016, 2559.
ณาวดี ศรีศิริวัฒน์, "Internal Model Control of Autothermal Reformer: Effect of Change in Reactant Amount", Key Engineering Materials, vol. 689, pp. 121-125, April 2016, 2559.
สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล, "Internet of Thing เพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยต่อสุขภาพของมนุษย์ และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้โปรแกรม Hadoop", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 6, issue 15, pp. 61-72, เมษายน 2559.
เจษฎา วงษ์อ่อน, "Poly(vinyl alcohol)/Multiwalled Carbon Nanotubes Composite Nanofiber", Energy Procedia, vol. 89, pp. 313-317, June 2016, 2559.
อติรัฐ มากสุวรรณ์, "Propagation of Massless Spin-1 Particle between Two Media", Key Engineering Materials, vol. 675-676, pp. 687-690, January 2016, 2559.
"PSO-Based Optimal PI(D) Controller Design for Brushless DC Motor Speed Control with Back EMF Detection", JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY, vol. 11, issue 3, pp. 715-723, MAY 2016, 2559.
อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์, "Solid Oxide Fuel Cell Integrated with Supercritical Water Fueled by Methanol", Key Engineering Materials, vol. 689, pp. 133-137, April 2016, 2559.
วรรณภา เหมือนพลอย, "A study: Effect of Students Peer Assisted Learning on Magnetic Field Achievement", Journal of Physics: Conference Series, vol. 710, 5 May 2016, 2559.
ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์, "Temperature Control of Heating Zone for Drying Process: Effect of Air Velocity Change", MATEC Web of Conferences, vol. 65, July 2016, 2559.
ณัฐญา คุ้มทรัพย์, "การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมบนไทเทเนียมไดออกไซค์แบบท่อนาโน สำหรับปฏิกิริยาออกซิเดชันของคาร์บอนมอนอกไซค์", KKU SCIENCE JOURNAL, vol. 44, issue 1, pp. 164-174, มีนาคม 2559.
ณัฐญา คุ้มทรัพย์, "การเตรียมไทเทเนียมไดออกไซด์อนุภาคนาโนโดยใช้อัลตร้าโซนิคและอัลตร้าไวโอเลตร่วมในกระบวนการโซล-เจล เพื่อย่อยสลายเมทิลีนบลูในปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติก", วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, vol. 11, issue 2, pp. 111-117, มิถุนายน 2559.
จักรพงษ์ จารุมิศร์, "การเปรียบเทียบการลดลงของริป เปิ้ลกระแสในการมอดูเลตความกว้างพัลส์ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องแบบสเปซเวกเตอร์สำหรับอินเวอร์ เตอร์ 2 เฟส 3 กิ่งจ่ายแรงดันให้กับมอเตอร์เหนี่ยวนำ 2 เฟสแบบพารามิเตอร์ไม่สมมาตร", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 6, issue 15, pp. 1-14, เมษายน 2559.
2558
ธนวัช สุจริตวรกุล, "Biotransformation of Insoluble Lead Compounds by Fungi Isolated from Polluted Soil", KMITL Science and Technology Journal, vol. 15, pp. 55-61, December 2015, 2558.
ศักดิ์ศรี รักไทย, "Creating Learning Experience Model in Environmental Chemistry for High school students", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 5, issue 14, pp. 43-49, ธันวาคม 2015, 2558.
วรรณภา เหมือนพลอย, "Designing Learning Experience in Environmental Buddhism for High School Students", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 211, pp. Procedia, November 2015, 2558.
จักรพงษ์ จารุมิศร์, "Discontinuous SVPWM Techniques for Balance Two-Phase Three-Leg Voltage Source Inverter", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 5, issue 13, pp. 9-21, สิงหาคม 2558.
จักรพงษ์ จารุมิศร์, "Discontinuous SVPWM Techniques of Three-Leg VSI-Fed Balanced Two-Phase Loads for Reduced Switching Losses and Current Ripple", IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 30, issue 4, pp. 2191-2204, April 2015, 2558.
ธนวัช สุจริตวรกุล, "Diversity Analysis of Endophytic Fungi Isolated from Millettia utilis Dunn (Leguminosae-Papilionoideae) and Screening for Antibacterial Activity", วารสารวิชาการปทุมวัน, vol. 5, issue 13, pp. 1-7, สิงหาคม 2558.
ณาวดี ศรีศิริวัฒน์, "Energy Analysis of Ethanol Steam Reforming Integrated Solid Oxide Fuel Cell for Electrical Power Generation", Applied Mechanics and Materials, vol. 799-800, pp. 100-104, October 2015, 2558.
ณาวดี ศรีศิริวัฒน์, "Energy Analysis of Hydrogen Production from Methanol under Atmospheric Pressure and Supercritical Water Conditions", Advanced Materials Research, vol. 1119, pp. 548-553, July 2015, 2558.
อาภาพงศ์ ชั่งจันทร์, "Projectile motion in real-life situation: Kinematics of basketball shooting", Journal of Physics: Conference Series, vol. 622, pp. 1-5, 2558.

Pages