You are here

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับสังคมไทย

Titleพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับสังคมไทย
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2556
Authorsปริศนา เพชระบูรณิน
Journalวารสารวิชาการปทุมวัน
Volume3
Issue7
Date Publishedสิงหาคม 2556
Type of Articleบทความวิชาการ
ISSN2229-1636
Keywordsพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, สังคมไทย
Abstract

ปัจจุบันเทคโนโลยีอุปกรณ์สื่อสารและระบบเครือข่ายสัญญาณต่างๆ ได้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของประชาชนชาวไทยมากกว่าในอดีตมาก ในประเทศสิงคโปร์และประเทศญี่ปุ่นอุตสาหกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด จากการศึกษาพบว่าหัวใจสำคัญต่อความสำเร็จคือ การมีระบบโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานและมีกฎหมายที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ ในกรณีของประเทศไทยธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กำลังเข้าสู่ระยะขยายตัว แต่ทว่าประเทศไทยนั้นยังมีปัจจัยสำคัญหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หลายเรื่องเช่นกัน เช่น ปัญหาในด้านปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและปัญหาเรื่องกฎหมายความมั่นคงและปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขต่อไป