You are here

อุปกรณ์การวิเคราะห์บนกระดาษ

Titleอุปกรณ์การวิเคราะห์บนกระดาษ
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2557
Authorsปวีณา เดือนฉาย
Journalวารสารวิชาการปทุมวัน
Volume4
Issue10
Date Publishedสิงหาคม 2557
Type of Articleบทความวิชาการ
ISSN2229-1636
Keywordsกระดาษ, ชุดตรวจวัด, อุปกรณ์การวิเคราะห์
Abstract

อุปกรณ์การวิเคราะห์บนกระดาษ (Paper-based Analytical Device) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ในภาคสนามรูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม โดยทำการสร้างช่องไหลของสารลงบนกระดาษ กระดาษเป็นวัสดุที่ชอบน้ำ (hydrophilic) เมื่อหยดน้ำลงบนกระดาษหรือจุ่มกระดาษลงในน้ำ น้ำจะซึมไปตามช่องขนส่งที่ได้สร้างไว้ ซึ่งควบคุมทิศทางการซึมของน้ำหรือของไหลได้ บทความนี้รวบรวมบทความที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การวิเคราะห์บนกระดาษด้วยภาษาไทยที่เข้าใจง่าย โดยแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้ การสร้างอุปกรณ์การวิเคราะห์บนกระดาษ ข้อดีและข้อเสียของวิธีการสร้างต่างๆ เทคนิคในการตรวจวัดบนอุปกรณ์การวิเคราะห์บนกระดาษ ตัวอย่างสารที่ถูกวิเคราะห์ อุปสรรคของการพัฒนาอุปกรณ์ รวมไปถึงความสำคัญของอุปกรณ์ในภาคธุรกิจ