You are here

ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Titleความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2556
Authorsปิยะวัฒน์ ทองแก้ว
Journalวารสารวิชาการปทุมวัน
Volume3
Issue8
Date Publishedธันวาคม 2556
Type of Articleบทความวิจัย
ISSN2229-1636
Keywordsความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
Abstract

การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เปรียบเทียบความพึงพอใจ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3) ด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก และ 4) ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยศึกษาจากผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าทางสถิติคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานด้วยทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (t-test) และการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป (F-test) ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.60 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 34.40 ส่วนใหญ่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยคิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ20 - 29 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.50 และช่วงอายุ 30 - 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.50 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.60 และเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 34.40 การสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.19